Середа, 17 Серпня

Публікації

Вимоги для подання статей в УЧМП

Вимоги для подання статей в УЧМП

Публікації
ВИМОГИ щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА" Загальні вимоги до структури наукових статей: 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3. формування цілей статті (постановка завдання); 4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Вимоги до оформлення тексту наукових статей: • обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за
УЧМП 3/2016

УЧМП 3/2016

Публікації
Шановні колеги! Вийшло друком чергове число Українського часопису міжнародного права 3/2016. Примірник можна взяти на кафедрі міжнародного права ІМВ КНУТШ за адресою: вул. Мельникова 36/1, 3 поверх, ауд. 301. До 1 березня приймаються статті у перше число Часопису 2017 року. Зміст УЧМП 3/2016: Актуальні проблеми міжнародного права Олександр Задорожній Юридичний зміст принципу невтручання у внутрішні справи держав і пропаганда РФ щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року ............................ С.5 Міжнародне публічне право Микола Гнатовський Міжнародне гуманітарне право у контексті дискусії про фрагментацію системи міжнародного права ............................... С.18 Захар Тропін Договірна інституціоналізація мирних засобів вирішення міжнародних спорів ...........