Monday, July 22

UAIL Regulations

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″ el_class=”main_text”][vc_column_text]

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговою Конференцією

Всеукраїнської громадської організації

              “Українська асоціація міжнародного права”

Протокол

     від 30 травня 2016 року

 

С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ”

/нова редакція/

ідентифікаційний код 2 1 7 0 4 3 6 6

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2016 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА” (далі – Організація) створена та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
 2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом.
 3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 4. Організація створена на невизначений термін.
 5. Повне найменування Організації українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА”  
 6. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 7. Організація набула статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.
 8. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
 9. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.
 10. Організація поширює свою діяльність на територію України.

 1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основна мета Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, наукових, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів її членів та інших громадян України, аналізу їх впливу на економічні, соціальні процеси та суспільно-політичну ситуацію, а також здійснення просвітницької та наукової діяльності задля утвердження принципів балансу економічної доцільності та соціальної справедливості, побудови громадянського суспільства та сприяння розвитку міжнародного права в Україні.

2.2. Основними завданнями та напрямками діяльності Організації, які спрямовані
на досягнення мети, є:

 1. участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, членів Організації, представників та членів інших громадських об’єднань, що має бути спрямоване на аналіз та роз’яснення існуючих економічних і політичних проблем, в тому числі проблем розвитку науки міжнародного права, пошук шляхів їх вирішення, покращення стану та рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив економічного і політичного розвитку, та більш широкого кола пов’язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
 2. участь у проведені досліджень з питань, пов’язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами розвитку міжнародного права в Україні, як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;
 3. збирання, обробка та поширення інформації щодо програм, тенденцій та проблем розвитку міжнародного права в Україні;
 4. вивчення та аналіз реального стану і тенденцій розвитку науки міжнародного права, економіки та політики України, а також розробка на базі цього рекомендацій органам влади, політичним партіям та громадським організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, міжнародним організаціям тощо;
 5. залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Організації;
 6. налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими об’єднаннями громадян України, у т.ч. професійними об’єднаннями та організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, політичними партіями, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі досліджень міжнародного права;
 7. вивчення і поширення досвіду органів влади, недержавних організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні економічних і політичних проблем, в тому числі проблем розвитку міжнародного права;
 8. всебічне сприяння захисту конституційних, зокрема політичних, економічних прав та інтересів своїх членів;
 9. організація та видання всеукраїнських та/або місцевих видань з актуальних економічних та політичних питань, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації;
 10. проведення виставок, семінарів, тренінгів, концертів, інших громадських заходів, сприяння підготовці фахівців в сфері міжнародного права;

2.3. Для досягнення мети та виконання завдань своєї діяльності Організація має право у встановленому законом порядку:

 1. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
 2. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Організації;
 3. організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій;
 4. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 5. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
 6. проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні;
 7. об’єднуватися в спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;
 8. засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності та видавничої діяльності, спрямованих на виконання статутних завдань і цілей Організації;
 9. організовувати бібліотеки та навчальні заклади (центри), що відповідають основній меті та завданням Організації;
 10. організовувати та брати участь в проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять, концертів, зустрічей, дискусії, постійно діючих клубів тощо;
 11. популяризувати своє найменування  та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
 12. обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
 13. розповсюджувати інформацію стосовно своєї мети та завдань діяльності;
 14. проводити мирні зібрання;
 15. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, принципи та мета діяльності яких відповідають меті та завданням Організації, та надавати допомогу в їх створенні;
 16. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 17. вносити пропозиції до органів влади і управління, розповсюджувати інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, соціальної справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають Статуту Організації та не суперечать Конституції України;
 18. співпрацювати з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями;
 19. сприяти розвитку та розповсюдженню ефективних моделей та механізмів, які дозволять громадянам брати участь у процесі прийняття економічних і політичних рішень;
 20. забезпечувати членів Організації літературою, посібниками, аудіо-, відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм моральне заохочення, організовувати їх відпочинок;
 21. сприяти професійному розвитку, підвищенню кваліфікації фахівців та членів Організації, її партнерів, здійсненню для них науково-освітніх та навчальних програм і проектів;
 22. сприяти формуванню фахівців, спроможних комплексно вирішувати актуальні питання економічного та політичного розвитку;
 23. акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації, яка не має на меті отримання прибутку;
 24. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 25. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

 

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймають Президентська Рада або керівний орган місцевого осередку Організації протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом Організації.

4.3. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • добровільно припинити членство (участь) в Організації за власною письмовою заявою.

4.4. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сплачувати членські внески.

4.5. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.6. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Президентською Радою простою більшістю голосів присутніх на її засіданні.

4.7. Член Організації може бути виключений, крім підстав вказаних у пункті 4.7 Статуту:

– за власним бажанням, шляхом подання заяви до Президентської Ради. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації;

– смерті члена Організації.

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Конференція

 1. Вищим органом управління Організації є Конференція.
 2.  До компетенції Конференції належать:
 3. затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього;
 4. обрання, переобрання і дострокове відкликання Президентської Ради, Президента  Організації та Ревізійної комісії;
 5. визначення головних напрямків діяльності Організації;
 6. визначення розміру та порядку сплати членських внесків;
 7. реалізація прав власності на кошти та майно Організації;
 8. заслуховування та затвердження звітів Президентської Ради та Ревізійної комісії;
 9. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
 10. інші питання, віднесені до її компетенції.
 11. Конференція є правомочною за умови присутності більше половини всіх членів Організації. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.
 12. Конференція скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Президентської Ради. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу Президентської Ради, Ревізійної комісії або 1/3 членів Організації.
 13. При голосуванні на Конференції кожен з членів має по одному голосу.

Президентська Рада

 1. Президентська Рада Організації складається з Президента та членів Президентської Ради.
 2. Кількість членів Президентської Ради визначається Конференцією Організації.
 3. Президентська Рада  є постійно діючим статутним органом Організації.
 4. Президентська Рада є виконавчим органом Організації і відповідає за виконання рішень Конференції.
 5. Президентська Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Конференції які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Конференція приймає рішення про продовження роботи Президентської Ради чи переобрання її (Президентської Ради у тому ж складі або переобрання її).  
 6. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
 7. Президентська Рада на чолі з Президентом обирається Конференцією Організації на трирічний термін та підзвітний їм.
 8. Засідання Президентської Ради проводять в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше 2/3 членів Президентської Ради.
 9. Рішення Президентської Ради приймаються більшістю голосів членів Президентської Ради, присутніх на її засіданні. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голос Президента Організації є вирішальним.
 10. Президентська Рада:
 • визначає напрямки поточної діяльності Організації, розглядає та затверджує плани роботи Організації, аналізує хід їх виконання;
 • затверджує Положення про сплату членських внесків, розглядає та затверджує баланс Організації, порядок перерахування членських внесків і пожертвувань для забезпечення її діяльності;
 • затверджує символіку та атрибутику Організації;
 • представляє Організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами;
 • здійснює іншу діяльність, пов’язану з виконанням статутних завдань Організації.
 • Засідання Президентської Ради проводить Президент Організації. Для ведення протоколу обирається секретар. Протокол засідання підписується Президентом Організації.
 • Президентська Рада, за рішенням Конференції, може діяти у складі однієї особи -Президента.
 • Президентську Раду очолює Президент, який відповідає за її діяльність та розподіляє функції членів Президентської Ради.
 • Особи, що входять до складу Президентської Ради діють на громадських засадах, якщо інше не передбачено рішенням Конференцією.
 • Президентська Рада може прийняти рішення про передачу у відання Дирекції деяких питань, які входять до її компетенції.
 • Дирекція (штатний апарат) Організації очолюється Директором і діє на підставі Положення, затвердженого Президентською Радою Організації.

До повноважень Президента входить:

 1.  затвердження правил внутрішнього розпорядку та правил діяльності організації та інших внутрішніх документів;
 2. представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях, як на території України, так і за кордоном без доручення;
 3. підписання угод та фінансово-господарських документів від імені Організації без доручення, видача доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків;
 4. затвердження штатного розкладу та посадових окладів штатних працівників Організації, розмірів та порядку їх преміювання;
 5. забезпечення виконання програм та проектів діяльності Організації;
 6. прийняття на роботу та звільнення штатних працівників, заохочення, накладення стягнень, укладання трудових угод із працівниками Організації від імені Організації;
 7. організація бухгалтерського обліку та звітності;
 8. виконання інших функцій, які покладені на нього відповідно до Статуту та рішень Конференції Організації.

 

Ревізійна комісія.

 1. Ревізійна комісія обирається Конференцією у кількості та на строк, що визначається ними. Ревізійну комісію очолює Голова Ревізійної комісії, який обирається Конференцією. Голова Ревізійної комісії організовує та координує діяльність Ревізійної комісії.
 2. Ревізійна комісія (Ревізор) діє на підставі цього Статуту і здійснює контроль за статутною діяльністю Організації.
 3. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати для підготовки власного звіту необхідну інформацію від Президентської Ради та Президента Організації. Вона може здійснювати планові і позапланові перевірки фінансової документації, а також проводити службові розслідування за фактами виявлених порушень.
 4. Ревізійна комісія (Ревізор) підпорядковується та підзвітна Конференції Організації. Звіти Ревізійної комісії (Ревізора) щорічно подаються на розгляд Конференції Організації.
 5. Ревізійна комісія може діяти у складі однієї особи (Ревізора) у випадку, якщо кількість членів Організації становить менше десяти осіб.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА.

 

 1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Директора, Президентської Ради, Президента або Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:
   1. на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Президентської Ради, яка зобов’язана отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
   2. на дії, бездіяльність або рішення Президентської Ради – первинна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Директора (Дирекції), дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому засіданні Конференції, є підставою для скликання Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

   1. на дії, бездіяльність або рішення Конференції – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
  1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.
  2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.
  3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени організації не мають права на частку майна організації та не відповідають за її зобов’язаннями.
  4. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.
  5. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

2) пасивні доходи;

3) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

5) доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

6.7.  Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. У разі недотримання Організацією положень пункту 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України Організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду звіт про використання отриманих доходів (прибутків) за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

6.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

6.9. Доходи Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в статуті Організації. Забороняється розподіл доходів або майна Організації  між її членами, а також доходи Організації  не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб та інших пов’язаних з ними осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 6.10. У разі припинення діяльності Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Конференції.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Конференція Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Конференції;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організація на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати найменування та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на Конференції Організації, засіданні ради;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

– захист своїх законних прав та інтересів;

– всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;

– активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням  Конференції, а також в судовому порядку.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

  1. Діяльність Організації припиняється за рішенням Конференції, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
  2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Організації, використання її майна і коштів приймаються Конференцією, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів Організації.
  3. Конференція Організації прийнявши рішення про саморозпуск Організації, створює ліквідаційну комісію або доручає Президентській Раді  здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна організації після її припинення відповідно до статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а у разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
  4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
  5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського Об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції, про припинення  діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Організація, про згоду на таке приєднання.
  6. У разі припинення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
  7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

 

 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації, затвердження нової редакції Статуту є компетенцією Конференції.
  2. Рішення Конференції з питань змін та доповнень до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 членів присутніх на Засіданні Конференції.
  3. Рішення про внесення змін до Статуту Організації оформлюється протоколом Конференції.