Понеділок, 22 Липня

Статут УАМП

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Конференції
Всеукраїнської громадської
організації “Українська
асоціація міжнародного права”
Протокол № 1
від “26” березня 2021 року

 

С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ”

/нова редакція/

ідентифікаційний код 2 1 7 0 4 3 6 6

 

м. Київ – 2021 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА” (далі – Організація) створена та діє у
відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання»,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», інших актів чинного законодавства
України та цього Статуту. Правовою основою діяльності Організації є також
регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються
Організацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів.
1.2. Організація є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним на
основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації,
визначеної цим Статутом.
1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її
членів, самоврядування, вільного вибору території діяльності, законності, рівності
перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), гласності,
прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямків своєї
діяльності.
1.4. Повне найменування Організації українською мовою –
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА”;
Скорочене найменування Організації українською мовою – ВГО “УАМП”.
1.5. Повне найменування Організації англійською мовою – Ukrainian
Association of International Law.
Скорочене найменування Організації англійською мовою – UAIL.
1.6. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого
не є одержання прибутку. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а
її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.
1.7. Організація поширює свою діяльність на територію України.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні
партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами,
зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або
особами без громадянства.
2.2. Організація набула статусу юридичної особи з моменту її державної
реєстрації згідно з чинним законодавством України.
2.3. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм
найменуванням, власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор),
що зареєстровані у встановленому законом порядку, розрахунковий рахунок, інші
рахунки в банках, а також інші ознаки юридичної особи, передбачені чинним
законодавством України.
2.4. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на
використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною
мовою.
2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у
встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.5.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до законодавства.
2.5.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах,
правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.5.3. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види
дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм
майном.
2.5.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою
мету (цілі).
2.5.5. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян,
надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
2.5.6. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації;
проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
2.5.7. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації.
2.5.8. Проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації,
запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як
українські, так і закордонні.
2.5.9. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити
конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи,
турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із
залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого
самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, зокрема
міжнародних.
2.5.10. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить
безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги,
пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно
до положень цього Статуту та законодавства України.
2.5.11. Організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків від фізичних та
юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій.
2.5.12. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством,
необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку,
передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така
діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.
2.5.13. Об’єднуватися в спілки та інші об’єднання, що створюються на
добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації,
укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями
громадян.
2.5.14. Засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби
масової інформації з метою здійснення господарської діяльності та видавничої
діяльності, спрямованих на виконання статутних завдань і цілей Організації.
2.5.15. Організовувати бібліотеки та навчальні заклади (центри), що
відповідають основній меті та завданням Організації.
2.5.16. Популяризувати своє найменування та символіку, зареєстровану у
встановленому чинним законодавством порядку.
2.5.17. Обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з
відповідними організаціями в Україні та за кордоном.
2.5.18. Розповсюджувати інформацію стосовно своєї мети та завдань
діяльності.
2.5.19. Проводити мирні зібрання.
2.5.20. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно
до законодавства України.
2.5.21. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з
пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.5.22. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для
реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.5.23. Вносити пропозиції до органів влади і управління, розповсюджувати
інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, соціальної
справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають Статуту
Організації та не суперечать Конституції та законодавству України.
2.5.24. Співпрацювати з органами законодавчої, виконавчої та судової влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.
2.5.25. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та
важливих питань державного і суспільного життя.
2.5.26. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими
об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності
Організації.
2.5.27. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян
інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з
питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням
України.
2.5.28. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової
інформації, займатись видавничою діяльністю.
2.5.29. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати
програми.
2.5.30. Сприяти розвитку та розповсюдженню ефективних моделей та
механізмів, які дозволять громадянам брати участь у процесі прийняття
економічних і політичних рішень.
2.5.31. Забезпечувати членів Організації літературою, посібниками, аудіо-,
відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм моральне
заохочення, організовувати їх відпочинок.
2.5.32. Сприяти професійному розвитку, підвищенню кваліфікації фахівців та
членів Організації, її партнерів, здійсненню для них науково-освітніх та навчальних
програм і проектів.
2.5.33. Сприяти формуванню фахівців, спроможних комплексно вирішувати
актуальні питання економічного та політичного розвитку.
2.5.34. Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності
Організації, яка не має на меті отримання прибутку.
2.5.35. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати
свою мету (цілі).
2.5.36. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки
тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди, меморандуми про співробітництво
і взаємодопомогу, приймати рішення про встановлення партнерських відносин з
українськими або зарубіжними суб’єктами права, які у своїй діяльності керуються
аналогічними Організації цілями та завданнями.
2.5.37. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне
для здійснення статутних завдань Організації.
2.5.38. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах
банків.
2.5.39. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її
партнерів.
2.5.40. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства,
підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
2.5.41. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством
України.
2.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй
майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не
відповідають за зобов’язаннями Організації.

 1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основна мета Організації: здійснення та захист прав і свобод,
задоволення суспільних, зокрема економічних, наукових, соціальних, культурних,
екологічних, та інших інтересів її членів та інших громадян України, аналізу їх
впливу на економічні, соціальні процеси та суспільно-політичну ситуацію, а також
здійснення просвітницької та наукової діяльності задля утвердження принципів
балансу економічної доцільності та соціальної справедливості, побудови
громадянського суспільства та сприяння розвитку міжнародного права в Україні.
3.2. Основними завданнями та напрямками діяльності Організації, які
спрямовані на досягнення мети, є:
3.2.1. участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій,
семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, членів Організації,
представників та членів інших громадських об’єднань, що має бути спрямоване на
аналіз та роз’яснення існуючих економічних і політичних проблем, в тому числі
проблем розвитку науки міжнародного права, пошук шляхів їх вирішення,
покращення стану та рівня поінформованості громадськості щодо програм,
тенденцій, проблем та перспектив економічного і політичного розвитку, та більш
широкого кола пов’язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного
характеру;
3.2.2. участь у проведені досліджень з питань, пов’язаних із програмами,
тенденціями, проблемами та перспективами розвитку міжнародного права в Україні,
як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;
3.2.3. збирання, обробка та поширення інформації щодо програм, тенденцій
та проблем розвитку міжнародного права в Україні;
3.2.4. вивчення та аналіз реального стану і тенденцій розвитку науки
міжнародного права, економіки та політики України, а також розробка на базі цього
рекомендацій органам влади, політичним партіям та громадським організаціям,
суб’єктам підприємницької діяльності, міжнародним організаціям тощо;
3.2.5. залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до
програм Організації;
3.2.6. налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні
форми співпраці з іншими об’єднаннями громадян України, зокрема професійними
об’єднаннями та організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, політичними
партіями, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі
досліджень міжнародного права;
3.2.7. вивчення і поширення досвіду органів влади, недержавних організацій,
суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні економічних і політичних
проблем, в тому числі проблем розвитку міжнародного права;
3.2.8. всебічне сприяння захисту конституційних, зокрема політичних,
економічних прав та інтересів своїх членів;
3.2.9. організація та видання всеукраїнських та/або місцевих видань з
актуальних економічних та політичних питань, висвітлення у засобах масової
інформації процесу та результатів діяльності Організації;
3.2.10. проведення виставок, семінарів, тренінгів, концертів, інших
громадських заходів, сприяння підготовці фахівців в сфері міжнародного права.

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Діяльність Організації базується на принципах:
4.1.1. поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
4.1.2. колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою
відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
4.1.3. виборності всіх керівних органів Організації;
4.1.4. періодичної звітності виборних органів;
4.1.5. відкритості, гласності, прозорості;
4.1.6. академічної свободи та доброчесності, свободи дискусій та плюралізму
думок;
4.1.7. статутної дисципліни і підпорядкованості меншості прийнятим
рішенням;
4.1.8. обов’язковості виконання рішень керівних органів Організації;
4.1.9. інших принципів утворення та діяльності громадських об’єднань,
передбачених чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,
  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
5.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18
років, визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на
досягнення мети і завдань Організації.
5.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність
чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і
свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і
переваг.
5.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заяви у письмовій
або електронній формі на ім’я Президента Організації за рішенням Правління
Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви.
Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації
відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам Організації.
5.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
5.6. Члени Організації мають право:
5.6.1. обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
5.6.2. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях
статутних органів Організації, до складу яких вони обрані;
5.6.3. вносити пропозиції до статутних органів Організації усіх рівнів та
відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
5.6.4. на участь у зборах, засіданнях статутних органів Організації;
5.6.5. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
5.6.6. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що
обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
5.6.7. висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які
пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
5.6.8. брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації;
5.6.9. на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
5.6.10. добровільно припинити членство (участь) в Організації за власною
письмовою заявою.
5.7. Члени Організації зобов’язані:
5.7.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
5.7.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
5.7.3. брати активну участь у проведенні заходів, спрямованих на пропаганду
Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
5.7.4. вчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що
встановлюються відповідним рішенням Правління Організації.
5.7.5. сприяти здійсненню завдань Організації;
5.8. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив
територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав
людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
5.9. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог
Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів Організації,
негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, діяльність, яка
суперечить меті та завданням Організації, втрату зв’язку із Організацією без
поважних причин, систематичну несплату членських внесків до члена Організації
застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про
стягнення приймається Правлінням простою більшістю голосів присутніх на його
засіданні. Особа може висловити незгоду з рішенням про її виключення з
Організації, про що вона подає письмову заяву до Президента Організації протягом
десяти днів з дня повідомлення її про ухвалення такого рішення. У разі подання
заяви про незгоду з рішенням про виключення дія рішення зупиняється до його
затвердження Конференцією Організації простою більшістю голосів делегатів,
присутніх на її засіданні.
5.10. Член Організації може бути виключений за власним бажанням, шляхом
подання письмової заяви на ім’я Президента Організації. Членство в Організації
припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того
самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних
посадах в Організації. Членство в Організації Президента, Першого Віце-президента
та Віце-президентів припиняється з дня, наступного за днем обрання нового
Президента, Першого Віце-президента та Віце-президентів відповідно.
5.11. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття
рішення у таких випадках:
5.11.1. несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;
5.11.2. визнання члена Організації недієздатною особою у встановленому
законодавством порядку;
5.11.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена
Організації, який скоїв умисний злочин;
5.11.4. смерті члена Організації.

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. В Організації створюються та діють такі керівні органи:
6.1.1. Конференція;
6.1.2. Президент;
6.1.3. Правління;
6.1.4. Піклувальна Рада;
6.1.5. Виконавчий директор;
6.1.6. Ревізійна комісія.

 1. КОНФЕРЕНЦІЯ

7.1. Вищим органом управління Організації є Конференція. Конференція має
статус з’їзду і формується відповідно до цього Статуту з метою широкого
представництва членів Організації.
7.2. Конференція має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності
Організації.
7.3. До виключної компетенції Конференції належать:
7.3.1. затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього;
7.3.2. обрання, переобрання і дострокове відкликання Президента, Першого
Віце-Президента, Віце-Президентів, інших членів Правління, членів Піклувальної
Ради та членів Ревізійної комісії;
7.3.3. визначення головних напрямків діяльності Організації;
7.3.4. розгляд та затвердження річного звіту Організації, включно зі звітом
Президента та Правління про роботу, виконану протягом звітного періоду, та
річного звіту Ревізійної комісії про виконану роботу та результати проведених
перевірок;
7.3.5. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
Зазначені повноваження є виключними і не можуть бути передані іншим
органам Організації.
7.4. Делегатами Конференції є:
7.4.1. делегати Конференції, обрані від Відокремлених підрозділів, відповідно
до затвердженої Правлінням норми представництва, але не менше одного делегата
Конференції від Відокремленого підрозділу у розрахунку на 5 членів Організації, що
належать до цього Відокремленого підрозділу;
7.4.2. делегати Конференції, обрані від секцій, відповідно до затвердженої
Правлінням норми представництва, але не менше, ніж один делегат Конференції від
секції;
7.4.3. члени Піклувальної Ради (за посадою);
7.4.4. Президент, Перший Віце-Президент та Віце-Президенти Організації та
інші члени Правління (за посадою);
7.4.5. члени Ревізійної комісії (за посадою);
7.4.6. колишні Президенти Асоціації.
7.5. Делегати Конференції від Відокремленого підрозділу обираються на
загальних зборах відповідного Відокремленого підрозділу. Форму проведення
виборів визначає Рада відповідного Відокремленого підрозділу. У тих
Відокремлених підрозділах, де Раду Відокремленого підрозділу не сформовано, або
якщо Рада Відокремленого підрозділу не прийме відповідного рішення, форму
проведення виборів визначає Правління.
7.6. Термін повноважень делегатів Конференції від Відокремленого
підрозділу складає 2 (два) роки. У випадку дострокового припинення повноважень
делегата Конференції, його місце посідає наступний кандидат, який був включений
до бюлетеня для голосування, про що Рада Відокремленого підрозділу постановляє
відповідне рішення. Якщо перелік кандидатів, включених до бюлетеня для
голосування вичерпано, на місце делегата Конференції, який вибув, обирається
новий делегат Конференції від цього Відокремленого підрозділу на залишок терміну
повноважень Конференції, за звичайною процедурою, встановленою цим Статутом.
7.7. Делегати Конференції від секцій обираються на загальних зборах
відповідної секції. Форму проведення виборів визначає Правління. Одна особа не
може бути одночасно делегатом від Відокремленого підрозділу та секції.
7.8. Термін повноважень делегатів Конференції від секцій складає 2 (два)
роки. У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції, його
місце посідає наступний кандидат, який був включений до бюлетеня для
голосування, про що Голова секції постановляє відповідне рішення. Якщо перелік
кандидатів, включених до бюлетеня для голосування вичерпано, на місце делегата
Конференції, який вибув, обирається новий делегат Конференції від цієї секції на
залишок терміну повноважень Конференції, за звичайною процедурою,
встановленою цим Статутом.
7.9. Конференція передбачає спільну присутність делегатів в одному місці для
обговорення питань порядку денного або може проводитися у режимі
відеоконференції, що дозволяє бачити та чути делегатів одночасно.
Конференція є правомочною за умови реєстрації на засіданні більше
2/3 (двох третин) делегатів Конференції. Рішення Конференції приймаються
відкритим або, за рішенням Конференції, таємним голосуванням простою
більшістю голосів делегатів Конференції, зареєстрованих на засіданні.
Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна Організації на суму,
що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення
діяльності Організації приймаються більшістю не менш як 3/4 (трьома четвертими)
голосів делегатів Конференції, зареєстрованих на засіданні. Рішення про відкликання
з посади члена Правління, Президента, Першого Віце-Президента, Віце-Президента
приймаються більшістю у 2/3 (дві третини) делегатів Конференції, зареєстрованих
на засіданні.
7.10. Конференція скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням
Правління. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу Правління,
Піклувальної ради, Ревізійної комісії або не менше ніж 10% членів Організації.
7.11. Головує на засіданні Конференції Президент. У випадку відсутності
Президента на засіданні Конференції головує Перший Віце-Президент. У випадку
відсутності Президента та Першого Віце-Президента на засіданні Конференції
головує найстарший за віком Віце-Президент.
7.12. До обов’язків головуючого входить:
7.12.1. ведення засідання Конференції та забезпечення порядку у залі (зокрема
за допомогою призначених головуючим осіб);
7.12.2. забезпечення дотримання регламенту Конференції та інших положень,
що регулюють її роботу;
7.12.3. вирішення всіх процедурних питань.
7.13. Під час проведення Конференції ведеться протокол Конференції.
Ведення протоколу забезпечує головуючий на засіданні Конференції. Рішення
Конференції вносяться до протоколу та/або складаються у вигляді окремого
документу. Протоколи Конференції та її резолюції підписує головуючий та
Секретар засідання.
7.14. При голосуванні на Конференції кожен з делегатів Конференції має
один голос. Голосування на Конференції здійснюється особисто.
7.15. Всі члени Організації мають право бути присутніми на засіданні
Конференції.

 1. ПРЕЗИДЕНТ. ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ

8.1. Вищою посадовою особою Організації є Президент, який є підзвітним
Конференції Організації та обирається нею на дворічний термін.
8.2. Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-
яким членом Організації або шляхом самовисування.
8.3. Президент звітує про результати своєї роботи за рік на черговому
засіданні Конференції.
8.4. У межах своєї компетенції Президент:
8.4.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Організації та Правління
щодо реалізації статутної мети та завдань Організації;
8.4.2. представляє Організацію у відносинах з органами центральної та
місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними
та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Організації, приватними
особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації
юридично значущі дії;
8.4.3. головує на чергових і позачергових засіданнях Конференції та
засіданнях Правління;
8.4.4. має право скликати позачергові засідання Правління;
8.4.5. подає Правлінню пропозиції про призначення або звільнення
Виконавчого директора;
8.4.6. має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Організації,
ініціювати процедуру переговорів щодо підписання меморандумів або інших видів
угод про співпрацю або про встановлення партнерських відносин та підписувати їх;
8.4.7. має право доручати виконання своїх функцій Першому Віце-Президенту
або іншим Віце-Президентам;
8.4.8. підписує затверджені Конференцією Статут Організації, зміни та
доповнення до нього;
8.4.9. забезпечує координацію діяльності Відокремлених підрозділів, секцій,
комітетів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Організації;
8.4.10. протягом місяця з дати обрання надає Правлінню орієнтовний графік
заходів, спрямованих на досягнення статутної мети та завдань Організації;
8.4.11. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного
законодавства України.
8.5. Перший Віце-Президент обирається Конференцією разом з Президентом
шляхом рейтингового пакетного голосування терміном на два роки. Кандидатура на
посаду Першого Віце-Президента може бути запропонована будь-яким кандидатом
на посаду Президента, висунутим відповідно до цього Статуту. Перший Віце-
Президент виконує обов’язки Президента у разі його відсутності, виконує поточну
роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені цим
Статутом.
8.6. За поданням Правління, особі, яка обіймала посаду Президента та внесла
значний вклад у розвиток Організації, за рішенням Конференції може бути
присвоєно звання Почесного Президента Організації (довічно).
8.7. Віце-Президенти обираються Конференцією шляхом рейтингового
пакетного голосування терміном на два роки. Кандидатури на посаду Віце-
Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Організації або шляхом
самовисування. Напрям діяльності кожного обраного Віце-Президента Організації
визначається Президентом Організації.
8.8. Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президенти здійснюють свої
функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Організації
компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 1. ПРАВЛІННЯ

9.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління
Організації.
9.2. До складу Правління входять від 9 (дев’яти) до 15 (п’ятнадцяти) осіб, з яких
Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президенти є членами Правління за посадою,
а інші члени Правління обираються Конференцією шляхом рейтингового голосування
з числа її членів.
9.3. Кандидатури на посаду члена Правління можуть бути запропоновані
будь-яким членом Організації або шляхом самовисування.
9.4. Члени Правління обираються терміном на 3 (три) роки. Перебіг терміну
повноважень членів Правління починається з моменту обрання на засіданні
Конференції.
9.5. Член Правління може в будь-який час подати у відставку, яка
приймається Правлінням Організації.
9.6. Члена Правління може бути достроково відкликано з посади за
рішенням Конференції з дотриманням наступного порядку:
9.6.1. питання відкликання з посади має бути обґрунтованим та зумовленим,
зокрема, але не виключно, такими чинниками як: невиконання або неналежне
виконання своїх обов’язків; поширення відомостей, що завдають шкоди інтересам
та/або діловій репутації Організації; суттєве порушення Статуту Організації, рішень
Конференції або Правління та інше;
9.6.2. з ініціативою відкликання виступило не менше, ніж 1/2 членів
Правління або 1/5 делегатів Конференції або Ревізійна комісія в повному складі;
9.6.3. ініціатори відкликання подали питання про таке відкликання в проект
порядку денного чергового/позачергового засідання Конференції у відповідності з
положеннями цього Статуту.
9.7. Члени Правління, термін повноважень яких закінчився у зв’язку зі
закінченням терміну, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових
членів Правління.
9.8. На засіданнях Правління головує Президент. У випадку відсутності
Президента на засіданні Правління головує Перший Віце-Президент. У випадку
відсутності Президента та Першого Віце-Президента обирається головуючий з
числа членів Правління.
9.9. Голови Відокремлених підрозділів, секцій та інших підрозділів
Організації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з
правом дорадчого голосу.
9.10. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань,
пов’язаних з діяльністю Організації, за винятком тих, що належать до виключної
компетенції Конференції.
9.11. До компетенції Правління зокрема належить:
9.11.1. розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Організації,
визначення та виконання плану роботи Правління на відповідний рік;
9.11.2. скликання чергового та позачергового засідання Конференції;
9.11.3. підготовка та подання на затвердження Конференції Положень про
Правління та Ревізійну комісію Організації, а також змін до них;
9.11.4. забезпечення та контроль виконання рішень Конференції;
9.11.5. затвердження порядку повідомлення членів Організації про скликання
засідання Конференції, визначення норми представництва у Конференції,
організація підготовки засідань Конференції;
9.11.6. надання згоди Президентові на призначення та звільнення Виконавчого
директора;
9.11.7. утворення Відокремлених підрозділів Організації, затвердження
Положення про Відокремлені підрозділи та призначення голів Відокремлених
підрозділів за поданням Загальних зборів членів Відокремленого підрозділу;
9.11.8. створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих
груп та інших структурних підрозділів Організації, затвердження напрямків їх
роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;
9.11.9. визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та
членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
9.11.10. затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського
балансу, поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх
виконання;
9.11.11. затвердження фінансових планів та інших програм фінансової
діяльності Організації;
9.11.12. підготовка та подання на затвердження Конференції щорічних
доповідей щодо діяльності Організації та виконання бюджету Організації;
9.11.13. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників
Організації;
9.11.14. затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших
внутрішніх документів Організації, крім тих, затвердження яких належить до
виключної компетенції Конференції;
9.11.15. прийом членів до Організації, виключення членів з Організації;
9.11.16. присвоєння звання почесного члена Організації, почесного
Президента, почесного члена Правління;
9.11.17. затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку
Організації, а також зразка посвідчення члена Організації;
9.11.18. прийняття кваліфікованою більшістю голосів рішення щодо порядку
та участі Організації у спостереженні за виборчим процесом;
9.11.19. реалізація прав власності на кошти та майно Організації;
9.11.20. інші повноваження, віднесені до компетенції Правління цим Статутом
або рішеннями Конференції.
9.12. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління,
порядок проведення якого визначається Положенням про Правління Організації.
Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці.
Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної
комісії або Виконавчого директора, або не менше, ніж 4 (чотирьох) членів
Правління. Порядок скликання визначається Статутом та Положенням про
Правління Організації.
9.13. Засідання Правління передбачає спільну присутність членів Правління в
одному місці для обговорення питань порядку денного, може проводитися у
режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути членів Правління одночасно,
або шляхом заочного (електронного) опитування. Про чергове засідання Правління
його члени мають бути повідомлені Секретаріатом Організації додатково, не пізніше,
ніж за 7 (сім) робочих днів до засідання із зазначенням місця (у випадку проведення
засідання у режимі відеоконференції – посилання для підключення до відеоконференції),
часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання
Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть
надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця
(у випадку проведення засідання у режимі відеоконференції – посилання для
підключення до відеоконференції), часу проведення та порядку денного.
9.14. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше
половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів
має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним. На
повторному засіданні Правління рішення приймається простою більшістю голосів,
незалежно від наявності кворуму.
9.15. Члени Правління повинні брати участь у засіданнях особисто. У разі
неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника,
чиї повноваження підтверджуються письмово. Представник враховується при
підрахунку кворуму, але не має права голосу.
9.16. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів
Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке
голосував Президент Організації або інша особа, яка головує на засіданні.
9.17. Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи
підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і
зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень
Президент Організації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до
виконання всіма членами та працівниками Організації.
9.18. За рішенням Правління особі, яка обіймала посаду члена Правління та
внесла значний вклад у розвиток Організації, може бути присвоєно звання
Почесного члена Правління (довічно). Почесний член Правління може брати участь
у засіданнях Конференції та Правління з правом дорадчого голосу.
9.19. Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але
можуть отримувати від Організації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 1. ПІКЛУВАЛЬНА РАДА

10.1. Піклувальна Рада є консультативно-дорадчим органом Організації, до
якого залучаються провідні фахівці з питань, що мають важливе значення для
діяльності Організації.
10.2. Склад Піклувальної Ради затверджується рішенням Конференції. Члени
Піклувальної Ради здійснюють свої функції на громадських засадах. Член
Піклувальної Ради не може бути членом іншого органу Організації.
10.3. У своїй діяльності Піклувальна Рада керується цим Статутом,
Положенням про Піклувальну Раду, яке затверджується Правлінням, та іншими
внутрішніми документами Організації.
10.4. Піклувальна Рада здійснює такі функції:
10.4.1. надає поради та рекомендації Президенту та Правлінню щодо їх
діяльності;
10.4.2. ініціює розгляд на засіданнях Конференції або Правління будь-яких
питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності Організації;
10.4.3. на прохання Президента або Правління проводить дослідження
проблем, явищ, подій тощо, які безпосередньо стосуються діяльності Організації, та
надає за результатами дослідження необхідні консультації, пропозиції, методичні
рекомендації щодо бажаних дій, заходів та прийняття рішень органами Організації;
10.4.4. здійснює інші дії щодо консультативної та методичної підтримки
діяльності Організації, визначені Положенням про Піклувальну Раду.
10.5. Голова та члени Піклувальної Ради здійснюють свої функції на
громадських засадах, але можуть отримувати від Організації компенсацію
пов’язаних з їхнім виконанням витрат.
10.6. Засідання Піклувальної ради передбачає спільну присутність членів Піклувальної
ради в одному місці для обговорення питань порядку денного, може проводитися у
режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути членів Піклувальної ради
одночасно, або шляхом заочного (електронного) опитування.

 1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР. СЕКРЕТАРІАТ

11.1. Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим
органом Організації.
11.2. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється
Президентом за погодженням з Правлінням та є підзвітним Президенту. У випадку
відхилення двох запропонованих Президентом кандидатур на посаду Виконавчого
директора, Правління не має права відмовити у затвердженні третьої кандидатури.
11.3. Виконавчий директор здійснює функції, визначені Правлінням.
11.4. З метою здійснення поточної організаційної роботи створюється
Секретаріат. Секретаріат формується Виконавчим директором за рекомендацією та
погодженням з Правлінням.
11.5. Секретаріат здійснює функції згідно Положення про Секретаріат,
затвердженого Правлінням.

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія – орган Організації, який здійснює функції контролю
за фінансово-господарською діяльністю Організації, станом та обліком матеріальних
цінностей Організації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-
господарської діяльності Організації відповідно до Положення про Ревізійну
комісію Організації та звітує про свою діяльність перед Конференцією.
12.2. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Конференцією
шляхом рейтингового голосування терміном на 3 (три) роки. Член Ревізійної комісії
не може бути членом іншого органу Організації. Голова Ревізійної комісії
обирається Ревізійною комісією з-поміж її членів та на строк її повноважень.
12.3. Ревізійна комісія контролює:
12.3.1. виконання бюджету Організації;
12.3.2. використання коштів та майна Організації.
12.4. Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням
про Ревізійну комісію.
12.5. Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та
перевірок на розгляд Конференції та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі
Положення про Ревізійну комісію, затвердженого Конференцією.
12.6. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на
громадських засадах, але можуть отримувати від Організації компенсацію,
пов’язану з цими витратами.

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Організація може мати Відокремлені підрозділи у регіонах, областях
України, містах Києві та Севастополі, а також у Автономній Республіці Крим.
13.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Правління та діють
згідно з Положенням про Відокремлені підрозділи Організації, що затверджується
Правлінням. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.
13.3. Роботою Відокремленого підрозділу керує Голова Відокремленого
підрозділу, який призначається та звільняється Правлінням за поданням Загальних
зборів членів Відокремленого підрозділу. Організаційне забезпечення діяльності
Відокремленого підрозділу забезпечує Секретаріат, зокрема через офіс
Відокремленого підрозділу.
13.4. Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:
13.4.1. реалізують статутні мету та завдання Організації на певній території в
межах наданих рішенням Правління;
13.4.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не
забороненими чинним законодавством України;
13.4.3. представляють Організацію на певній території.
13.5. Голова Відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
Голова Відокремленого підрозділу має право:
13.5.1. використовувати найменування та символіку Організації для
реалізації завдань Організації;
13.5.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних
органів та посадових осіб Організації;
13.5.3. бути присутнім на Конференції;
13.5.4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
13.5.5. захищати свої законні права та інтереси;
13.5.6. на всебічне сприяння своєї діяльності від керівних органів Організації.
13.6. Голова Відокремленого підрозділу зобов’язаний:
13.6.1. дотримуватись вимог Статуту Організації;
13.6.2. активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації
(прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
13.6.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів
Організації.
13.7. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе
значення та інтерес для членів, Організація за рішенням Правління може
створювати секції, комітети, комісії, робочі групи та інші постійні та тимчасові
структурні підрозділи. Такі структурні підрозділи не мають статусу юридичної
особи.
13.8. Секції є структурними підрозділами Організації, які формуються за
рішенням Правління з представників певних секторів міжнародно-правового
регулювання на необмежений термін для виконання постійних функцій.
13.9. Комітети є структурними підрозділами Організації, які створюються за
рішенням Правління за міжнародно-правовою спеціалізацією на необмежений
термін для виконання постійних функцій.
13.10. Постійні комісії є структурними підрозділами Організації, які
створюються за рішенням Правління з метою організації виконання певних функцій
та видів діяльності Організації на необмежений термін для виконання постійних
функцій.
13.11. Форуми є структурними підрозділами Організації, які створюються за
рішенням Правління з метою об’єднання певних груп юристів-міжнародників за
інтересами на необмежений термін для виконання постійних функцій.
13.12. Для виконання окремих значних заходів чи короткострокових програм
за рішенням Конференції можуть бути створені тимчасові комісії, робочі групи та
інші тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування
після проведення відповідних заходів або реалізації програм.
13.13. Кожний відповідний структурний підрозділ Організації очолює голова
структурного підрозділу, який затверджується Правлінням. Організаційне
забезпечення діяльності структурних підрозділів Організації забезпечує Секретаріат.
13.14. Будь-який із зазначених у цій статті Статуту структурних підрозділів
може бути реорганізований або ліквідований за рішенням Правління.
13.15. Діяльність секцій, комітетів, комісій, робочих груп та інших
постійних та тимчасових структурних підрозділів Організації, питання координації
їх діяльності та взаємодії, а також вирішення інших питань здійснюється на підставі
відповідних положень про підрозділи Організації, затверджених рішеннями
Правління.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
  КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І
  ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або
бездіяльність іншого члена Організації та/або керівних органів Організації шляхом
подання письмової скарги, а саме:
14.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації та/або Виконавчого
директора – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане отримати
письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та
протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями
та повідомити про результати її розгляду скаржника.
14.1.2. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Конференції,
яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому
засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також
члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується та/або
Виконавчого директора;
14.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Правління, Піклувальної ради,
Ревізійної комісії, Президента, Першого Віце-президента, Віце-президентів –
первинна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на
черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який
скаржиться, а також особи та/або голови органу, дії, бездіяльність або рішення якого
оскаржується;
14.1.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому засіданні Конференції,
є підставою для скликання Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження
такої скарги;
14.1.5. На дії, бездіяльність або рішення Конференції – до суду, відповідно до
чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
14.2. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і
нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери,
нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній
діяльності Організації.
14.3. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які
перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не
суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються
для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників
Організації.
14.4. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів
Організації. Члени організації не мають права на частку майна організації та не
відповідають за її зобов’язаннями.
14.5. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам
керівних органів Організації. Конференція має право визначити інші випадки
конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.
14.6 Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:
14.6.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова
допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
14.6.2. пасивні доходи;
14.6.3. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з
державних цільових фондів;
14.6.4. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
14.6.5. доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та
законодавства.
14.7. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства)
зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути
зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові
платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним
особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування,
здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. У разі недотримання
Організацією положень пункту 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України
Організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового
(звітного) періоду звіт про використання отриманих доходів (прибутків) за період з
початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та
зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на
прибуток.
14.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу
інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної
діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
14.9. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених в статуті Організації. Забороняється розподіл
отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (Учасників), членів
організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
14.10. У разі припинення діяльності Організації її активи повинні бути
передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації.

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

15.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право
на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом, чинним законодавством України.
15.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у
міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що
не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
15.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним
обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
15.4. Організація:
15.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних
партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх
представників для участі у відповідних заходах за межами України;
15.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
15.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних
партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству
України.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

16.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням
прийнятим Конференцією, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням
суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
16.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про
припинення своєї діяльності (саморозпуск).
16.3. Рішення про саморозпуск Організації приймається Конференцією,
якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників
Конференцією. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню
здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення
Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання
коштів та майна Організації після її припинення відповідно до Статуту.
16.4. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо
за це проголосувало не менше три четвертих учасників Конференції шляхом злиття,
поділу, приєднання або перетворення.
16.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом
саморозпуску, реорганізації або заборони судом (примусового розпуску) Організації
визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. У разі
прийняття рішення про заборону громадського об’єднання майно, кошти та інші
активи громадського об’єднання за рішенням суду спрямовуються до державного
бюджету.
16.6. У разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення) діяльності Організації її активи повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу
бюджету.

 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

17.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації, затвердження нової
редакції Статуту є компетенцією Конференції. Внесення змін та доповнень до
Статуту Організації здійснюється шляхом затвердження нової редакції Статуту.
17.2. Рішення Конференції з питань змін та доповнень до Статуту,
затвердження нової редакції Статуту приймається, якщо за нього проголосувало
більше 3/4 членів, присутніх на Засіданні Конференції.
17.3. Рішення про внесення змін до Статуту Організації оформлюється
протоколом Конференції та подається до уповноваженого органу з питань державної
реєстрації у порядку та у визначені строки відповідно до ЗУ «Про громадські
об’єднання» та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань». Зміни та доповнення до Статуту
Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації та набирають чинності з
моменту державної реєстрації.

Президент ВГО “УАМП”
В.Г. Буткевич