Понеділок, 22 Липня

Вимоги для подання статей в УЧМП

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі
“УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА”


Загальні вимоги до структури наукових статей:

1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
3. формування цілей статті (постановка завдання);
4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

• обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за обсягом статті приймаються відповідно до рішення редакційної колегії), 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. Обсяг рецензії – до 2 сторінок;
• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
• нижче – УДК статті;
• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом.
• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – “Список використаних джерел”).
• на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською та англійською мовами. Анотації розміщуються після назви статті.
• Після основного тексту статті та списку використаних джерел наводиться короткий виклад статті англійською мовою (не менше 500 слів). Короткий виклад (Summary) – це чітке і виважене викладення основних ідей та концепцій, які розглядає автор в статті, а також висновки, яких доходить автор. Наявність Summary є обов’язковою вимогою для публікації статті.

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

1. Статті і матеріали подаються виключно в електронному вигляді одним електронним листом на електронну поштову адресу/скриньку редакції Українського часопису міжнародного права jusintergentes2013@gmail.com;
• Стаття у форматі .doc (Word 1997-2004);
• Фото автора (авторів) у форматі JPEG – бажано – актуальне, офіційного характеру та будь-якого розміру;
• довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи (повна назва і адреса) й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити примірник часопису, число, розділ часопису, у який доцільніше розмістити статтю;
• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканований (фотографований у форматі JPEG) відгук наукового керівника та/або рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності – 12.00.11 чи 12.00.03 та його (її) контактні дані.
2. Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Ivanov_stattja.doc; Ivanov_photo.jpeg; Ivanov_dovidka.doc).

Строки подання статей до УЧМП:

до 1 березня поточного року – в перше число УЧМП,
до 1 червня поточного року – в друге число УЧМП,
до 1 вересня поточного року – в третє число УЧМП,
до 1 грудня поточного року – в четверте число УЧМП.

Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою право не розглядати їх.
Спілкування з редакцією відбувається виключно через вказану електронну скриньку.