Субота, 18 Травня

Всеукраїнський конкурс науково-практичних робіт «Міжнародно-правове забезпечення припинення агресії Російської Федерації проти України і звільнення Криму та інших окупованих Росією територій України»

З метою вироблення теоретичного та науково-практичного підґрунтя для відсічі російській агресії; консолідації вітчизняних юристів-міжнародників, дипломатів, економістів, фахівців у інших галузях, пов’язаних із виробленням зовнішньополітичної позиції України, науковців та практичних діячів; формування наукового та науково-практичного підґрунтя для реалізації стратегії звільнення української території від російської окупації в Криму і на Сході України

Українська асоціація міжнародного права оголошує Всеукраїнський конкурс науково-практичних робіт «Міжнародно-правове забезпечення припинення агресії Російської Федерації проти України і звільнення Криму та інших окупованих Росією територій України».

Участь у Конкурсі є безкоштовною. До участі у Конкурсі запрошуються теоретики та практики, чия діяльність пов’язана з формуванням та здійсненням зовнішньополітичної позиції України та реалізацією стратегії звільнення української території від російської окупації в Криму та на Сході України і притягнення Російської Федерації до відповідальності, знані вчені та молоді науковці, окремі автори, колективи авторів, а також установи або підрозділи установ (наукові, науково-практичні, органи державної влади тощо).

Детальні умови участі у Конкурсі дивіться у Положенні нижче. За наявності питань звертайтесь електронною поштою за адресою jusintergentes.uail@gmail.com.

 

Положення про Всеукраїнський конкурс науково-практичних робіт «Міжнародно-правове забезпечення припинення агресії Російської Федерації проти України і звільнення Криму та інших окупованих Росією територій України»

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу науково-практичних робіт «Міжнародно-правове забезпечення припинення агресії Російської Федерації проти України та звільнення Криму та інших окупованих територій України» (далі – Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу.

1.2. Метою конкурсу є вироблення наукового та науково-практичного підґрунтя для реалізації стратегії припинення агресії Російської Федерації проти України та звільнення Автономної Республіки Крим, міста Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих Російською Федерацією.

1.3. Засновником Конкурсу є Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація міжнародного права» (далі – УАМП).

1.4. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Секретаріат УАМП під керівництвом Правління УАМП.

1.5. Для організації та проведення Конкурсу рішенням Правління УАМП створюється Конкурсна комісія зі складу членів УАМП у кількості семи осіб, на розгляд якої подаються наукові та науково-практичні роботи. Конкурсна комісія і її члени діють на громадських засадах.

1.6. Конкурс оголошується шляхом публікації цього Положення на офіційному веб-сайті УАМП (www.uail.com.ua). Конкурс проводиться на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  1. Завдання Конкурсу

Основними завданнями Конкурсу є:
– створення наукового та науково-практичного підґрунтя для реалізації стратегії звільнення української території від російської окупації в Криму і на Сході України;
– вироблення правової позиції щодо використання внутрішньодержавних та міжнародних механізмів для припинення російської агресії проти України та повного відновлення суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів;
– залучення вчених і практиків до процесу звільнення української території Криму і Сходу України від російської окупації.

  1. Вимоги до науково-практичних робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи та практичні розробки. Назва роботи може не збігатися з назвою Конкурсу, але її зміст повинен відповідати загальній темі Конкурсу. Представлена робота має відповідати вимогам академічної доброчесності, не повинна мати нагород громадських організацій, академій, наукових і навчальних установ, органів державної влади, інших конкурсів, а також не має дублювати раніше опубліковані статті чи тези конференцій автора і не бути перекладом робіт автора з інших мов.

3.2. Для реєстрації участі у Конкурсі до 01 лютого 2020 року включно на електронну адресу УАМП (jusintergentes.uail@gmail.com) мають бути надіслані:
– відомості про автора (авторів) наукової чи науково-практичної роботи, бажаючих взяти участь у Конкурсі, із зазначенням прізвища, ім’я (повністю), по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, місця роботи і посади, контактного телефону та е-mail; або
– офіційна назва, контактний телефон та е-mail установи або підрозділу установи, що бажає взяти участь у Конкурсі.

3.3. Науково-практичні роботи мають бути подані на Конкурс до 15 березня 2020 року включно.

3.4. Науково-практична робота оформлюється відповідно до таких вимог:
– текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
– наукова робота повинна відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»;
– після основного тексту наукової чи науково-практичної роботи наводиться короткий виклад її змісту українською та англійською мовою (не менше 500 слів кожною мовою);
– наукова чи науково-практична робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
– загальний обсяг роботи не встановлюється.

3.5. Роботи викладаються українською або англійською мовами.

3.6. Наукові та науково-практичні роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та/або знімаються з розгляду за рішенням Конкурсної комісії.

  1. Проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться у два етапи:
перший етап – рецензування робіт;
другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.

4.2. Протягом першого етапу Конкурсу Конкурсна комісія розглядає подані наукові та науково-практичні роботи та здійснює їх рецензування. Кожна робота рецензується в закритому режимі двома рецензентами, які призначаються за рішенням Конкурсної комісії, що приймається простою більшістю голосів. До рецензування робіт залучаються провідні вітчизняні і зарубіжні вчені і практики міжнародного права.

4.3. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових та науково-практичних робіт (далі – рейтинговий список), який оприлюднюється.

4.4. Якщо під час рецензування роботи буде виявлено ознаки плагіату, Конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням:
підтверджує факт плагіату та знімає відповідну роботу з Конкурсу;
не підтверджує факт плагіату і допускає відповідну роботу до подальшої участі у Конкурсі.

4.5. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 5 осіб з її складу) на підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. Кількість осіб, запрошених на підсумкову науково-практичну конференцію, не може перевищувати десяти. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів Конкурсної комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

4.6. Авторам відповідних наукових та науково-практичних робіт Конкурсна комісія надсилає запрошення (зокрема на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.

4.7. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента) та рейтинговий список висвітлюються на офіційному веб-сайті УАМП (www.uail.com.ua) не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції.

4.8. Документація з проведення Конкурсу зберігається у Секретаріаті УАМП протягом року з дати проведення науково-практичної конференції.

  1. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

5.1. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції Правління УАМП приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.

5.2. Наукова чи науково-практична робота, яка посіла на Конкурсі перше місце, відзначається дипломом І ступеня, підписаним Президентом УАМП, та грошовою винагородою у розмірі 50 тисяч гривень. Правління УАМП має право ухвалити рішення про не присудження першого місця жодному учаснику Конкурсу.

5.3. Наукова чи науково-практична робота, яка посіла друге місце, отримує диплом ІІ ступеня, підписаний Президентом УАМП, та сприяння УАМП її автору (авторам) в організації та проходженні стажування в одному з закладів вищої освіти чи установи в Україні або за кордоном (за рішенням Правління УАМП).

5.4. Наукова чи науково-практична робота, яка посіла третє місце, отримує диплом ІІІ ступеня, підписаний Президентом УАМП.

5.5. Наукові роботи переможців та, за рішенням Правління УАМП, інших учасників підсумкової науково-практичної конференції та Конкурсу публікуються в науковому фаховому виданні «Український часопис міжнародного права» та розміщуються на офіційному веб-сайті УАМП (www.uail.com.ua).

5.6. За рішенням Правління УАМП для заохочення учасників Конкурсу їм можуть бути видані сертифікати учасників Конкурсу та/або інші відзнаки.

  1. Фінансування Конкурсу

6.1. Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок УАМП та інших джерел, не заборонених законодавством України і відповідно до Статуту УАМП.

6.2. Витрати на відрядження учасників Конкурсу на науково-практичну конференцію здійснюються за рахунок учасників Конкурсу, установ, в яких вони працюють або навчаються.

6.3. Участь у Конкурсі є безкоштовною.